Pervazivní vývojové poruchy

Pervazivní vývojové poruchy je oblast poruch, o kterých mnoho lidí jistě slyšelo či četlo. Ne každý si ovšem tyto poruchy spojí se slovem „pervazivní“. Toto slovo znamená „všeprostupující“ a je v názvu proto, že tyto poruchy postihují veškeré oblasti lidské psychiky (motoriku, kognici, emoce, vůli atd.). Postihují také sociální a komunikační dovednosti, což jsou oblasti, které zasahují do celého života a ovlivňují veškeré dění, vše co se kolem dítěte děje je ovlivňováno jeho schopností komunikace s okolím. Pervazivní vývojové poruchy začínají většinou v prvních třech letech života dítěte. Dříve se používal pojem psychóza, ve snaze odlišit tyto poruchy od psychóz u dospělých se od tohoto pojmu upustilo.

Dětský autismus

Mezi tyto poruchy patří Dětský autismus, který je charakterizován včasným nástupem (do 3 let) a abnormálním projevem v oblastech sociálních dovedností, komunikace a projevem opakovaného stereotypního chování. K těmto projevům se ještě mohou přidat další nespecifické znaky, jako jsou návaly zlosti, fobie, poruchy spánku apod. Pokud se porucha rozvine až po třech letech věku, nebo není autismus dostatečně prokazatelně diagnostikován ve všech třech oblastech (soc. dovednosti, komunikace a stereotypní chování) jedná se o tzv. Atypický autismus.

Aspergerův syndrom

Další patrně všeobecně známou poruchou, patřící do tohoto okruhu je Aspergerův syndrom. Někteří označují tuto poruchu za „lehčí formu autismu“. Pravdou je, že děti s Aspergerovým syndromem mohou být autistickým dětem v mnohém podobné, rozdíl je ovšem v tom, že oni chtějí navazovat kontakt s druhými lidmi, mají zájem komunikovat, jejich komunikační a sociální dovednosti ovšem nejsou příliš dobře rozvinuté. Proto mohou působit nemotorně, sobecky či samolibě, neboť jejich cit pro sociální situace je slabý. Na rozdíl od autistických dětí u dětí s Aspergerovým syndromem není porušena složka řeči, pouze nonverbální složka nemusí být plně rozvinuta. Často tyto děti neumějí příliš chápat abstraktní věci a vše berou doslova. I to může být jedním z problémů, které mohou způsobovat menší zapojenost v kolektivu.

Rettův syndrom

Další pervazivní vývojovou poruchou je Rettův syndrom, který byl zatím zjištěn pouze u dívek. Před rozvojem poruchy vývoj probíhá zcela normálně, porucha se začíná projevovat obvykle v 7. až 24. měsíci částečnou nebo pozvolnou ztrátou řeči. Následovat mohou problémy s motorikou horních i dolních končetin, zastavení účelného používání rukou a zástavou růstu hlavy. Ve většině případů následuje těžká mentální retardace.

Jiná dětská dezintegrační porucha

Dále sem patří také tzv. Jiná dětská dezintegrační porucha, která se projevuje normálním vývojem, po kterém následuje trvalá ztráta dovedností, které byly již dříve osvojeny. Jako u většiny pervazivních vývojových poruch je znakem také vymizení zájmu o okolí a narušené sociální chování a komunikace. Dalším poruchou je Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby. Přesný popis této poruchy je zatím nejistý. Děti s touto poruchou mají těžkou mentální retardaci, spojenou s hyperaktivitou, stereotypními pohyby a poruchami pozornosti. V dospělosti dochází k opačnému jevu a to snížení aktivity, což u dětí s běžnou hyperaktivitou není běžné.

Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje