Maria Tecla Artemesia Montessori

Maria Tecla Artemesia Montessori (31.srpna 1870 - 6. května, 1952) byla italská lékařka a pedagožka, známá hlavně pro filozofii školství, která nese její jméno, a jako autorka děl o vědecké pedagogice. Její vzdělávací metoda se v současné době používá ve veřejných a soukromých školách po celém světě. Montessori se narodila 31. srpna 1870 v Chiaravalle, Itálie. Její otec, Alessandro Montessori, v té době 33 letý, byl úředníkem ministerstva financí a praoval ve státní tabákové továrně. Její matka, Renilde Stoppani, 25 letá, byla na svou dobu velmi vzdělaná byla praneteří italského geologa a paleontologa Antonio Stoppaniho. Neměla žádné zvláštní poradce a tak byla velmi blízká své matce, která jí ochotně podporovala. Měla také láskyplný vztah ke svému otci, i když nesouhlasil s její volbou pokračovat ve vzdělání.

Základní vzdělání

Rodina Montessori se přestěhovala do Florencie v roce 1873 a pak do Říma v roce 1875 kvůli práci otce. Montessori nastoupila do veřejné základní školy ve věku 6 let v roce 1876. Její počáteční školní výsledky nebyly "nijak zvlášť pozoruhodné", ačkoli jí bylo uděleno osvědčení 1. stupně za dobré chování a za Lavori donneschi, neboli "ženské práce", v dalším roce.

Střední škola

V roce 1883 ve věku 13, Montessori nastoupila do střední technické školy Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarroti, kde studovala italštinu, aritmetiku, algebru, geometrii, účetnictví, dějepis, zeměpis a vědy. Absolvovala v roce 1886 s dobrým prospěchem a dobrými výsledky zkoušek. Toho roku, ve věku 16 let, pokračovala na technickém institutu Regio Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, kde studovala italštinu, matematiku, dějepis, zeměpis, geometrii a ozdobné kreslení, fyziku, chemii, botaniku, zoologii, a dva cizí jazyky. Vedla si dobře v přírodních vědách a zejména v matematice. Měla původně v úmyslu pokračovat po promoci ve studiu strojírenství, což však byla pro ženy v té době neobvyklá aspirace. Nicméně, v době, kdy promovala v roce 1890 ve věku 20 let, s certifikátem z fyziky-matematiky, rozhodla se místo toho studovat medicínu - ještě nepravděpodobnější studium vzhledem k daným kulturním normám v té době.

Univerzita Řím – lékařská fakulta

Montessori pokračovala ve svém záměru studovat medicínu. Obrátila se na Guido Baccelliho, profesora klinické medicíny na univerzitě v Římě, ten ji však od studia odrazoval. Nicméně, v roce 1890, se zapsala na univerzitě v Římě na studia přírodních věd a složila zkoušky z botaniky, zoologie, experimentální fyziky, histologie, anatomie a obecné a organické chemie a získala svůj diplom di licenza v roce 1892. Tento titul, spolu s dalšími studiemi italštiny a latiny ji kvalifikoval pro vstup do zdravotnického programu na univerzitě v roce 1893. Zde se setkala s nepřátelstvím a obtěžováním ze strany některých lékařských mediků a profesorů kvůli jejímu pohlaví. Protože její účast ve třídách spolu s muži v přítomnosti nahých těl byla považována za nevhodnou, bylo požadováno, aby prováděla své pitvy mrtvol sama, po studijních hodinách. Uchýlila se ke kouření tabáku, aby maskovala nepříjemný zápach formaldehydu. Montessori vyhrála ve svém prvním roce akademickou cenu, a v roce 1895 ve funkci nemocničního asistenta, získala rané klinické zkušenosti. V jejích posledních dvou letech studovala pediatrii a psychiatrii, a pracovala v pediatrické ordinaci, záchranné službě a stala se odborníkem v dětském lékařství. Montessori graduovala na univerzitě v Římě v roce 1896 jako doktor medicíny. Její práce byly publikovány v roce 1897 v časopise Policlinico. Našla zaměstnání jako asistent v Universitní nemocnici a začala soukromou praxi.

1896-1901: Raná kariéra a rodina

Od roku 1896 do roku 1901 Montessori pracovala a zkoumala tzv. "phrenasthenické" děti - v moderní terminologii děti, zažívající nějaký druh mentální retardace, nemoci nebo postižení. Začala také cestovat, studovat, přednášet a publikovat doma i v zahraničí, dostávala se do popředí coby advokátka za práva žen a za vzdělání pro mentálně postižené děti.

Dne 31. března 1898 se narodilo její jediné dítě - syn jménem Mario Montessori (31.března 1898 - 1982). Mario Montessori byl výsledkem milostného vztahu s jiným lékařem, a místo toho, aby se provdala, Montessori se rozhodla pokračovat ve své práci a studiu. Montessori chtěla udržet vztah s otcem dítětem v tajnosti s podmínkou, že ani jeden z nich by si nevzal někoho jiného. Když se otec jejího dítěte zamiloval a následně se oženil, Montessori měla pocit, že byla zrazena a rozhodla se opustit univerzitní nemocnici a umístit svého syna do pěstounské péče, do rodiny žijící na venkově, kde prožil několik prvních let svého života. Později se opět se svým synem během jeho dospívání sblížila, a on se ukázal být velkým pomocníkem v jejím výzkumu.

Práce s mentálně postiženými dětmi

Po absolvování univerzity v Římě v roce 1896, Montessori pokračovala se svým výzkumem na psychiatrické klinice univerzity a v roce 1897 tam byla přijata jako dobrovolný pomocník. Jako součást své práce navštívila azyly v Římě, kde pozorovala děti s mentálním postižením, pozorování, která byla základem pro její budoucí pedagogickou práci. Četla také a studovala díla lékařů z 19. století a pedagogů Jean Marc Gasparda Itarda a Edouarda Seguina,jenž výrazně ovlivnila její práci. Maria byla zaujata Itardovými myšlenkami a vytvořila mnohem konkrétnější a organizovanější systém pro jejich uplatnění při každodenním vzdělávání postižených dětí. Když objevila díla Jeana Itarda a Edouarda Seguina, daly jí nový směr myšlení a ovlivnily ji zaměřit se na děti s poruchami učení. Také v roce 1897, Montessori navštěvovala pedagogické kurzy univerzity a četla "všechny hlavní práce teorie vzdělávání uplynulých dvou set let."

Veřejná činnost

V roce 1897 Montessori přednášela o společenské odpovědnosti za trestné činnosti mladistvých na Národním kongresu medicíny v Turíně. V roce 1898, napsala několik článků a promluvila opět na první pedagogické konferenci v Turíně, kde naléhala na vytvoření speciálních tříd a institucí pro mentálně postižené děti, stejně jako na vzdělávání učitelů pro jejich instruktory. V roce 1899 byla Montessori jmenována členkou rady v nově vzniklé Národní lize pro ochranu retardovaných dětí, a byla pozvána přednášet o speciálních metodách vzdělávání pro postižené děti na škole pro vzdělávání učitelů College v Římě. Ten rok Montessori podnikla dvoutýdenní národní přednáškové turné před prominentními osobnostmi veřejného života. Stala se lenkou představenstva National League a byla jmenována lektorem v oblasti hygieny a antropologie na jedné ze dvou pedago- gických škol pro ženy v Itálii.

Orthophrenická škola

V roce 1900 National League otevřela "Scuola Magistrale Ortofrenica", neboli Orthophrenickou školu, "lékařsko-pedagogický institut" pro vzdělávání učitelů v oblasti vzdělávání mentálně postižených dětí s připojenou laboratorní třídou. Montessori byl jmenována spoluředitelkou. 64 učitelů se zapsalo v první třídě, na studium psychologie, anatomie a fyziologie nervového systému, antropologická měření, příčiny a charakteristiky mentálního postižení, a speciální metody výuky. Během dvou let na škole vyvinula Montessori metody a materiály, které později přizpůsobila pro použití s ​​normálními dětmi.

Škola měla okamžitý úspěch, který přitahoval pozornost vládních úředníků z oddělení vzdělávání a zdraví, občanské vůdce a významné osobnosti v oblasti vzdělávání, psychiatrie a antropologie na univerzitě v Římě. Děti v modelové třídě byly čerpány z běžných škol, ale považovány za "nevzdělatelné" kvůli jejich nedostatkům. Některé z těchto dětí, později prošly veřejnými zkouškami pro tzv. "normální" děti.

1901-1906: Další studia

V roce 1901, Montessori opustila Orthophrenickou školu a svou soukromou praxi, a v roce 1902 se zapsala na studium filozofie na univerzitě v Římě. (Filosofie v té době zahrnovala hodně z toho, co nyní považujeme za psychologii.) Vystudovala teoretickou a morální filozofii, dějiny filosofie a psychologie jako takové, ale neměla absolutorium. Sledovala také nezávislou studii antropologie a vzdělávací filozofie, prováděla pozorování a experimentální výzkum v základních školách, a vrátila se k práci Itarda a Seguina tím, že přeložila jejich knihy do mateřské italštiny. Během této doby začala uvažovat o přizpůsobení své metody vzdělávání mentálně postižených dětí hlavnímu vzdělávacímu proudu.

Montessorina práce rozvíjející to, co později nazvala "vědeckou pedagogikou" pokračovala v průběhu několika příštích let. Ještě v roce 1902, Montessori předložila zprávu na druhém národním pedagogickém kongresu v Neapoli. Vydala dva články o pedagogice v roce 1903 a další dva v následujícím roce. V roce 1903 a 1904, řídila antropologický výzkum s italskými školáky, a v roce 1904 byla kvalifikována jako volný lektor v antropologii na univerzitě v Římě. byla jmenována přednášející v pedagogické škole na univerzitě a pokračovala v této pozici až do roku 1908. Její přednášky byly v roce 1910 vytištěny jako kniha s názvem Pedagogická antropologie.

1906-1911: Casa dei Bambini a šíření Montessoriných nápadů

První Casa

V roce 1906 byla Montessori vyzvána, aby dohlížela na péči a vzdělání ve skupině dětí pracujících rodičů v novém bytovém domě pro rodiny s nízkými příjmy ve čtvrti San Lorenzo v Římě. Montessori měla zájem uplatnit svou práci a metody u psychicky normálních dětí, a tuto nabídku přijala. Montessori byl navržen název Casa dei Bambini, neboli Dětský dům, první Casa byl otevřen 6. ledna 1907, a zapsalo se 50 nebo 60 dětí ve věku od dvou nebo tří a šesti nebo sedmi let.

Zpočátku, byla učebna vybavena stolem učitele a tabulí, sporákem, malou židlí, křesly, skupinovými stoly pro děti a uzamčenou skříní pro materiály, které Montessori vyvinula v Orthophrenické škole. Aktivity pro děti zahrnovaly osobní péči, jako například oblékání a svlékání, péči o životní prostředí, jako je utírání prachu a zametání a péči o zahradu. Dětem bylo také ukázáno použití materiálů, které Montessori se vyvinula. Montessori sama se zabývala výukou, výzkumem a jinými odbornými činnostmi, dohlížela a pozoroval práci na učebně, ale neučila děti přímo. Každodenní vyučování a péči zajišťovala, pod vedením Montessori dcera vrátného.

V této první třídě Montessori pozorovala chování těch malých dětí, které tvořily základ její vzdělávací metody. Všímala si epizody hluboké pozornosti a soustředění, mnohonásobného opakování činnosti, a citlivosti na řád prostředí. Vzhledem ke, svobodné volbě činnosti ukázaly děti větší zájem o praktické činnosti a materiály Montessori, než o hračky a překvapivě nebyly motivovány sladkostmi a jinými odměnami. Postupem času zjistila, že se objevila spontánní sebekázeň.

Na základě svých pozorování realizovala Montessori řadu postupů, které se staly charakteristickým znakem její vzdělávací filozofie a metody. Nahradila těžký nábytek dětskými stoly a židlemi, dostatečně lehkými, aby s nimi mohly děti pohybovat a umístila materiály pro děti na nízké přístupné police. Rozšířila řadu praktických činností, jako je zametání a osobní péče o širokou škálu cvičení péče o životní prostředí a o sebe, včetně aranžování květin, mytí rukou, gymnastiku, péči o domácí mazlíčky, a vaření. Zavedla také velké oddíly pod širým nebem ve třídě, povzbuzující děti přicházet a odcházet, jak se jim zlíbí, v místnosti, do různých částí místnosti a poučení. Ve své knize popisuje typický zimní den vyučování, začínající v 09:00 a končící v 16:00:

9-10. Vstup. Pozdrav. Kontrola osobní čistoty. Cvičení praktického života, pomáhají si navzájem sundat a navléknout zástěrky. Prohlídka místnosti, aby viděly, že je vše čisté a v pořádku. Jazyk: Konverzační část: Děti podávají zprávu o událostech dne. Náboženské cvičení.

• 10-11. Intelektuální cvičení. Cíl lekce přerušen krátkou dobu odpočinku. Nomenklatura, cvičení smyslů.

• 11-11:30. Jednoduchá gymnastika: Běžné pohyby udělat elegantně, normální polohy těla, chůze, pochodování v řadě, pozdravy, pohyby při pozoru, elegantní umístění objektů.

• 11:30-12. Oběd, Krátká modlitba.

• 12-1. Volné hry.

• 1-2. Řízené hry, pokud je to možné, na čerstvém vzduchu. Během tohoto období starší děti zase provádějí cvičení praktického života, čištění místnosti, utírání prachu, ukládání materiálů na určená místa. Běžná kontrola čistoty; konverzace.

• 2-3. Ruční práce. Modelování hlíny, design, atd.

• 3-4. Kolektivní gymnastika a písně, pokud možno na čerstvém vzduchu. Cvičení pro rozvoj smyslů: Návštěva a péče o rostliny a zvířata.

Cítila, že tím, že děti pracují nezávisle mohou dosáhnout nové úrovně autonomie a získat vlastní motivaci k dosažení nové úrovně porozumění. Montessori také došla k názoru, že nahlížení na děti jako na jednotlivce, a zacházení s nimi jako s takovými, by mohlo přinést lepší výsledky učení a naplnit potenciál každého jednotlivého dítěte. Pokračovala v přizpůsobování a vylepšování materiálů, které dříve vyvinula, změnila nebo odstranila cvičení, které si děti méně často vybíraly. Na základě svých pozorování Montessori také experimentovala s umožněním volného výběru materiálů dětem, nepřerušovanou prací a svobodou pohybu a činnosti v rámci limitů daných prostředím. Začala nahlížet na nezávislost jako na cíl vzdělávání a na roli učitele jako pozorovatele řídícího vrozený psychický vývoj dětí.

Šíření Montessoriina způsobu vzdělávání v Itálii

První Casa dei Bambini znamenala úspěch, druhá byla otevřena dne 7. dubna 1907. Děti ve svých programech i nadále vykazovaly koncentraci, pozornost, a spontánní sebekázeň a učebny začaly přitahovat pozornost významných pedagogů, novinářů a osobností veřejného života. Na podzim roku 1907 začala Montessori experimentovat s výukovými materiály pro psaní a čtení - písmena vyřezaná ze smirkového papíru a připevněná na desky, volná vyřezaná písmenka a obrázkové karty s popisky. Čtyř a pěti leté děti spontánně se zabývající materiály rychle získaly znalosti v psaní a čtení daleko za hranicemi toho, co se očekává od jejich věku. To přitahovalo další pozornost veřejnosti k Montessorině práci. Další tři Case Bambini byly otevřeny v roce 1908 a v roce 1909 začalo Italské Švýcarsko v dětských domovech a mateřských školách nahrazovat Froebellianovy metody Montessorinými.

V roce 1909, Montessori vedla první školení učitelů o její nové metodě v Città di Castello, Itálie. Ve stejném roce popsala svá pozorování a metody v knize s názvem Il Metodo della Pedagogia Scientifica Applicato All'Educazione Infantilní Nell Case Bambini Dei (Metoda vědecké pedagogiky aplikovaná na vzdělávání dětí v dětských domech). [35] Další dva kurzy se konaly v Římě v roce 1910 a třetí v Miláně v roce 1911. Montessorina pověst a práce se začala šířit i mezinárodně, a v té době se vzdala své lékařské praxe, aby mohla věnovat více času své pedagogické práci, rozvíjet své metody a školení učitelů. [36] V roce 1919 odstoupila ze své pozice na univerzitě v Římě, neboť její pedagogické práce stále více pohlcovaly její veškerý čas a zájem.

1909-1915: Mezinárodní uznání a růst Montessori vzdělávání

 Již v roce 1909, začala Montessorina práce přitahovat pozornost mezinárodních pozorovatelů a návštěvníků. Její práce byla široce publikována v mezinárodním měřítku, a rychle se šířila. Do konce roku 1911, bylo Montessori vzdělávání oficiálně přijato ve veřejných školách v Itálii a ve Švýcarsku, a bylo naplánováno pro Spojené království. V roce 1912, byly Montessoriny školy otevřeny v Paříži a mnoha dalších městech západní Evropy, a byly plánovány pro Argentinu, Austrálii, Čínu, Indii, Japonsko, Koreu, Mexiko, Švýcarsko, Sýrii, Spojené státy americké, a Nový Zéland. Veřejné programy v Londýně, Johannesburgu, Římě a ve Stockholmu přijaly metodu ve svých školních systémech.Montessori společnosti byly založeny ve Spojených státech amerických (americký výbor Montessori) a ve Spojeném království (the Montessori Society for the United Kingdom). V roce 1913 se konal první Mezinárodní výcvikový kurz v Římě, a druhý v roce 1914.

Montessorina práce byla v tomto období široce překládána a publikována. Il Metodo della Pedagogia Scientifica byla zveřejněna ve Spojených státech jako Montessorina metoda: Vědecká pedagogika aplikovaná na vzdělávání dětí v dětských domech se stala bestsellerem. Britské a švýcarské edice následovaly. Revidované italské vydání bylo publikováno v roce 1913. Ruské a polské vydání vyšlo také v roce 1913, a německá, japonská, a rumunská verze se objevily v roce 1914, následované španěskou (1915), holandskou (1916), a dánskou (1917) edicí. Pedagogická antropologie byla vydána v angličtině v roce 1913. V roce 1914, Montessori publikovala v angličtině ’Vlastní příručku doktorky Montessori’, praktický návod k didaktickým materiálům které vyvinula.

Montessori ve Spojených Státech

V roce 1911 a 1912, byly Montessoriny práce populární a široce publikovány ve Spojených státech, a to zejména v sérii článků v časopise McClure, a první North American Montessori school byla otevřena v říjnu 1911 v Tarrytown, New York. Vynálezce Alexander Graham Bell a jeho žena se stali zastánci této metody a druhá škola byla otevřena v jejich kanadském domově. Šest vydání Montessoriny metody bylo rychle prodáno. První mezinárodní výcvikový kurz v Římě v roce 1913 byl sponzorován americkým Montessori výborem, a 67 z 83 studentů bylo ze Spojených států. V roce 1913 tam bylo více než 100 Montessori škol. V prosinci 1913 Montessori odcestovala do Spojených států na třítýdenní přednáškové turné, které zahrnovalo filmy o jejích evropských třídách, a setkávala se s velkými, nadšenými davy všude, kde se pohybovala.

Montessori se vrátila do Spojených států v roce 1915, pod záštitou Národní vzdělávací asociace, prokázat svou práci v Panama-Pacific International Exposition v San Franciscu, Kalifornie, a poskytnout třetí mezinárodní školení. Na výstavě byla postavena třída se skleněnými stěnami, a tisíce pozorovatelů se přišlo podívat na třídu s 21 studenty. V listopadu 1915 zemřel Montessorin otec, a ona se vrátila do Itálie.

Ačkoli Montessori a její vzdělávací přístup byl ve Spojených státech velmi populární, nebyla bez opozice a diskusí. Vlivný progresivní pedagog William Heard Kilpatrick, stoupenec amerického filozofa a vzdělávacího reformátora John Dewey, napsal odmítavou a kritickou knihu s názvem Rozbor Montessoriny metody, která měla značný vliv. Národní asociace mateřských škol byla stejně kritická. Kritici tvrdili, že Montessorina metoda je zastaralá, příliš rigidní, přehnaně závislá na smyslovém školení, a nechává příliš málo prostoru pro fantazii, sociální interakce a hry. Kromě toho, Montessorino naléhání na přísný dohled nad prováděním její metody, příprava učitelů, výroba a použití materiálů, a zřizování škol se staly zdrojem konfliktů a diskusí. Poté, co v roce 1915 odešla, hnutí Montessori ve Spojených státech se roztříštilo, a Montessori vzdělání bylo zanedbatelným faktorem ve vzdělávání ve Spojených státech do roku 1952.

1915-1939: Další vývoj Montessori vzdělávání

V roce 1915 se Montessori vrátila do Evropy a usadila se v Barceloně, ve Španělsku. Během dalších 20 let Montessori cestovala a přednášela v celé Evropě a pořádala řadu vzdělávacích kurzů pro učitele. Montessori vzdělávání zaznamenalo významný růst ve Španělsku, Holandsku, Velké Británii a Itálii.

Španělsko (1915 – 1936)

Po návratu ze Spojených států, Montessori pokračovala ve své práci v Barceloně, kde se malý program sponzorovaný katalánskou vládou, který začal v roce 1915, vyvinul v Escola Montessori, sloužící dětem od tří do deseti let, a Laboratori i Seminari de Pedagogia, výzkumný, vzdělávací a vyučovací institut. Čtvrtý mezinárodní kurz se tam konal v roce 1916, včetně materiálů a metod, vyvinutých v průběhu předchozích pěti let, pro výuku gramatiky, aritmetiky a geometrie pro děti ze základních škol od šesti do dvanácti roků věku. V roce 1917 Montessori publikovala svou základní práci v L'autoeducazionne Nell Scuole Elementari (Sebevzdělávání v základní škole), který se objevil v angličtině jako The Advanced Montessori Method. Kolem roku 1920 začalo katalánské hnutí nezávislosti požadovat, aby Montessori zaujala politický postoj a učinila veřejné prohlášení zvýhodňující katalánskou nezávislost a ona odmítla. Oficiální podpora jejích programů byla pak stažena. V roce 1924, uzavřela nová vojenská diktatura Montessorinu modelovu školu v Barceloně, a Montessori vzdělávánní ve Španělsku upadlo, i když Barcelona zůstala Montessori domovem pro příštích dvanáct let. V roce 1933, v rámci druhé španělské republiky, bylo sponzorováno vládou nové školení a vládní podpora byla znovu založena. V roce 1934, vydala ve Španělsku dvě knihy, Psicogeometrica a Psicoarithemetica. Nicméně, s nástupem španělské občanské války v roce 1936, politické a sociální podmínky přiměly Montessori opustit Španělsko trvale.

Holandsko (1917 – 1936)

V roce 1917 Montessori přednášela v Amsterdamu a založila Nizozemskou Montessori Society. Vrátila se v roce 1920, aby přednesla sérii přednášek na univerzitě v Amsterdamu. Montessoriny programy v Holandsku vzkvétaly, a od poloviny 1930 tam bylo více než 200 Montessori škol. V roce 1935 se sídlo Association Montessori Internationale, neboli AMI, natrvalo přestěhovalo do Amsterdamu.

Velká Británie (1919–1936)

Montessori školství se v Anglii v letech 1912 až 1914 setkalo s nadšením a kontroverzí. V roce 1919 přišla Montessori do Anglie poprvé a uspořádala mezinárodní výcvikový kurz, který byl přijat s vysokým zájmem. Montessori vzdělávání se ve Velké Británii nadále šířilo, přestože hnutí zažilo některé z bojů týkajících se pravosti a fragmentace, které se odehrávaly ve Spojených státech. Montessori se nadále poskytovala v Anglii každý rok školení až do počátku druhé světové války.

Itálie (1922 – 1934)

V roce 1922 byla Montessori vládou pozvána do Itálie aby uspořádala cyklus přednášek a později dohlížela na italské Montessori školy. Později tohoto roku se v Itálii dostala k moci fašistická vláda Benito Mussoliniho. V prosinci se Montessori vrátila do Itálie, aby naplánovala řadu ročních školení sponzorovaných vládou, a v roce 1923, ministr školství Giovanni Gentile vyjádřil svou oficiální podporu pro Montessori školy a vzdělávání učitelů. V roce 1924 Montessori se setkala s Mussolinim, který rozšířil svou oficiální podporu Montessori vzdělávání jako součást národního programu. Předválečná skupina příznivců Montessori, Societa gli Amici del Metodo Montessori (společnost přátel metody Montessori) získala Opera Montessori (Montessori Society) s vládní koncesí, a v roce 1926 se Mussolini stal čestným prezidentem organizace. V roce 1927 Mussolini založil Montessorinu akademii školení učitelů a roku 1929 italská vláda podpořila široký rozsah Montessori institucí. Nicméně od roku 1930 se Montessori a italská vláda dostaly do sporu o finanční podporu a ideologické otázky, zejména po Montessoriných přednáškách o míru a vzdělávání. V roce 1932 byli ona a její syn Mario umístěni pod politický dohled. A konečně v roce 1933, odstoupila z Opery Montessori a v roce 1934 opustila Italii. Italská vláda ukončila Montesori aktivity v r. 1936.

Další země

Montessori přednášela ve Vídni v roce 1923, a její přednášky byly publikovány jako Il Bambino in Famiglia, vydané v angličtině v roce 1936 jako Dítě v rodině. Mezi roky 1913 a 1936 byly Montessori školy a společnosti rovněž ustanoveny ve Francii, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rusku, Srbsku, Kanadě, Indii, Číně, Japonsku, Indonésii, Austrálii a Novém Zélandu.

Association Montessori Internationale

V roce 1929 se konal první mezinárodní Montessori Kongres v Helsingør, Dánsko, v souvislosti s Pátou konferencí přátel nového vzdělávání. Na této akci Montessori a její syn Mario založili Association Montessori Internationale neboli AMI "pro dohlížení na činnost škol a společností na celém světě a dohlížení na vzdělávání učitelů." AMI rovněž kontrolovala práva na zveřejnění Montessoriných děl a výrobu autorizovaných Montessori didaktických materiálů. Mezi prvními sponzory AMI byli Sigmund Freud, Jean Piaget a Rabindranath Tagore.[72]

Mír

V roce 1932, Montessori hovořila o míru a vzdělávání na Second International Montessori kongresu v Nice, Francie; tato přednáška byla publikována Bureau International d'Education, Ženeva, Švýcarsko. V roce 1932, Montessori vystoupila na mezinárodním mírovém klubu v Ženevě, Švýcarsku, na téma mír a vzdělávání. Montessori konala mírové konference, 1932 - 1939 v Ženevě, Bruselu, Kodani, a Utrechtu, které byly později publikovány v italštině jako Educazione e Pace, a v angličtině jako Education and Pace. V roce 1949 a znovu v roce 1950 a v roce 1951, byla Montessori nominována na Nobelovu cenu za mír, získala celkem šest nominací.

Laren, Nizozemsko (1936-1939)

V roce 1936 Montessori a její rodina opustili Barcelonu do Anglie, a brzy se stěhovali do Laren, nedaleko Amsterdamu. Montessori a její syn Mario zde nadále vyvíjeli nové materiály, včetně ´knobless´ válců, gramatických symbolů, a botanických názvosloví karet. V souvislosti s rostoucím vojenským napětím v Evropě, Montessori stále více obracela svou pozornost k tématu míru. V roce 1937, se konal 6tý meinárodní Montessori kongres se na téma "Vzdělávání pro mír", a Montessori vyzývala k "vědě míru" a mluvila o úloze vzdělávání dítěte jako klíči k reformě společnosti. V roce 1938, byla Montessori pozvána do Indie Theosofickou společností, aby provedla školení, a v roce 1939 odešla do Nizozemí se svým synem a spolupracovníkem Mariem.

1939-1946: Montessori v Indii

Zájem o Montessori existoval v Indii od roku 1913, kdy se indický student zúčastnil prvního mezinárodního kurzu v Římě, a studenti se během dvacátých a třicátých let vraceli do Indie, aby zakládali školy a podporovali Montessori vzdělávání. Montessori Society of India byla založena v roce 1926, a Il Metodo bylo přeloženo do gudžarátštiny a hindštiny v roce 1927. V roce 1929, indický básník Rabíndranáth Thákur založil mnoho "Tagore-Montessori" škol v Indii a indické zájmy o Montessori vzdělávání byly silně zastoupeny na mezinárodním kongresu v roce 1929. Montessori sama byla osobně spojena s Theosofickou společností od roku 1907. Theosofické hnutí, motivované vzdělávat Indickou chudinu, bylo vypracováno pro Montessori vzdělávání jako jedno z řešení.

Internace v Indii

Montessori konala školení v Theosofické společnosti v Madrasu v roce 1939, a měla v úmyslu uskutečnit turné přednášek na různých univerzitách, a pak se vrátit do Evropy. Nicméně když Itálie v roce 1940 vstoupila druhé světové války na straně Němců, Británie internovala všechny Italy ve Spojeném království a jeho koloniích, jako nepřátelské cizince. Ve skutečnosti byl internován jen Mario Montessori, zatímco Montessori sama byla omezena v pohybu na tábor Theosofické společnosti. Mario se setkal s matkou po dvou měsících. Montessoriové zůstali v Madrasu a Kodaikanalu až do roku 1946, ale bylo jim dovoleno cestovat v souvislosti s přednáškami a kurzy.

Základní materiál, kosmická výchova a první tři roky

Během let v Indii, Montessori a její syn Mario nadále rozvíjeli své vzdělávací metody. Pojem "kosmická výchova" byl zaveden, aby popsal přístup pro děti ve věku šest až dvanáct roků, který kladl důraz na vzájemnou závislost všech složek přírodního světa. Děti pracovaly přímo s rostlinami a živočichy v jejich přirozeném prostředí, a Montessoriové vyvinuli lekce, ilustrace, grafy a modely pro použití s dětmi základními věku. Byly vytvořeny materiály pro botaniku, zoologii a geografii. V letech 1942 a 1944 byly tyto prvky začleněny do pokročilého kurzu pro práci s dětmi ve stáří šest až dvanáct roků. Tato práce vedla ke dvěma knihám: "Vzdělávání pro nový svět" a "Vychovávat lidský potenciál".

Zatímco v Indii Montessori pozorovala děti a adolescenty všech věkových kategorií, obrátila se teď ke studiu dětství. V roce 1944 uskutečnila sérii třiceti přednášek o prvních třech letech života, a vláda souhlasila se školením na Srí Lance. Tyto přednášky byly shromážděny v roce 1949 v knize Co byste měli vědět o svém dítěti.

V roce 1944 byla Montessori poskytnuta určitá volnost pohybu a ona odcestovala na Srí Lanku. V roce 1945 se zúčastnila první celoindické Montessori konference v Jaipuru, a v roce 1946, po skončení války se ona a její rodina se vrátila do Evropy.

1946 – 1965 Poslední roky

V roce 1946, ve věku 76 let, se Montessori vrátila do Amsterdamu, ale strávila příštích šest let cestováním v Evropě a Indii. V roce 1946 uskutečnila školení v Londýně a v roce 1947 tam otevřela vzdělávací institut, Montessori centrum. Po několika letech se toto centrum stalo nezávislé na Montessori a pokračovalo jako Vzdělávací středisko svatého Mikuláše. V roce 1947se také vrátila do Itálie, aby obnovila Opera Montessori a poskytla dvě další školení. Později téhož roku se vrátila do Indie a vedla kurzy v Adyaru a Ahmedabadu. Tyto kurzy vedly ke knize Absorbent Mind, ve kterém Montessori popsala vývoj dítěte od narození a představila koncept Čtyři stupně vývoje. V roce 1948 byl Il Metodo znovu revidován a vydán v angličtině jako Objevování dítěte. V roce 1949 uskutečnila kurz v Pákistánu a založila Montessori Pakistan Association.

V roce 1949 Montessori se vrátila do Evropy a zúčastnila 8. Mezinárodního Montessori kongresu v San Remu, v Itálii, kde byl demonstrován model třídy. V témže roce se konal první kurz pro učitele dětí do tří let věku, nazvaný Scuola Assistienti all'infanzia (Montessori škola pro asistenty dětství).[87] Montessori byla nominována na Nobelovu cenu za mír a byla také oceněna francouzským řádem čestné legie, jmenována důstojníkem nizozemského řádu Orange Nassau, a obdržela čestný doktorát na univerzitě v Amsterdamu. V roce 1950 navštívila Skandinávii, reprezentovala Itálii na konferenci UNESCO ve Florencii, moderovala na 29. mezinárodním kurzu v Perugii, uskutečnila národní kurz v Římě, vydala páté vydání Il Metodo s novým názvem La Scoperta del Bambino (Objevování dítěte), a byla opět nominována na Nobelovu cenu míru. V roce 1951 se podílela na 9. mezinárodním Montessori kongresu v Londýně, provedla školení v Innsbrucku a byla nominována již potřetí na Nobelovu cenu za mír. Montessori zemřela na mozkové krvácení dne 6. května 1952 ve věku 81 let v Noordwijk aan Zee, Nizozemsko.

Vzdělávací filozofie a pedagogika

Rané vlivy

Montessorina teorie a filozofie výchovy byla zpočátku silně ovlivněna prací Jean Marc Gasparda Itarda, Édouarda Seguina, Friedricha Fröbela, a Johanna Heinricha Pestalozziho, z nichž všichni zdůrazňovali senzorické zkoumání a manipulaci. Montessorina první práce s mentálně postiženými dětmi, na Orthophrenické škole v letech 1900-1901. Používá metody Itarda a Seguina, trénink fyzické aktivity dětí jako je chůze a použití lžíce, školení smyslů s orientací na zrakové, čichové, a hmatové zážitky, a zavedení písmen v hmatových formách. Tyto aktivity promítala do Montessori "senzorických" materiálů.

Vědecká pedagogika

Montessori považovala svou práci v Orthophrenické škole a jejích následných psychologických studiích a výzkumných pracích v základních školách za "vědeckou pedagogiku," koncepci současnosti ve studiu vzdělání v té době. Vybízela nejen k pozorování a měření žáků, ale i k vývoji nových metod, které by je transformovaly. "Vědecká výchova, proto, bylo to, co založeno na vědě, modifikovalo a vylepšovalo jednotlivce." Dále, vzdělání samo o sobě by mělo být transformováno vědou: "Nové metody v případě, že budou prováděny na vědeckém základu, by měly zcela změnit školu i její metody, měly by vést k nové formě vzdělávání. "

Casa dei Bambini

Při práci se zdravotně nepostiženými dětmi v Casa dei Bambini v roce 1907, začala Montessori rozvíjet svou vlastní pedagogiku. Podstatné prvky její vzdělávací teorie vyplynuly z této práce. Je popsána v The Montessori Method v roce 1912 a The discovery of the Child v roce 1948. Její metoda byla založena na pozorování dětí majících možnost volně se chovat v prostředí, připraveném splnit jejich potřeby. Montessori dospěla k závěru, že dětská spontánní aktivita v tomto prostředí odhalila interní program vývoje, a že odpovídající role vychovatele byla odstranit překážky tohoto přirozeného vývoje a poskytovat příležitosti pro to, aby pokračoval a vzkvétal.


Montessori nadále rozvíjela svou pedagogiku a svůj model lidského vývoje, když rozšířila svou práci na starší děti. Nahlížela na lidské chování jako na řízené univerzálními, vrozenými vlastnostmi v lidské psychologii, které její syn a spolupracovník Mario Montessori v roce 1957označil jako "lidské tendence". Navíc si všimla čtyř různých období, nebo "rovin", ve vývoji člověka, táhnoucích se od narození do šesti let, od šesti do dvanácti, od dvanácti do osmnácti, a od osmnácti do čtyřiadvaceti. Viděla různé vlastnosti, způsoby učení, a vývojové imperativy aktivní v každé z těchto rovin, a vyzvala ke vzdělávacím přístupům, specifickým pro každé období. V průběhu svého života, Montessori vyvinula pedagogické metody a materiály pro první dvě roviny, od narození až do věku dvanácti let, a psala a přednášela o třetí a čtvrté rovině. Maria vytvořila přes 4000 Montessori tříd po celém světě a její knihy byly přeloženy do mnoha různých jazyků pro školení nových pedagogů. Její metody jsou instalovány ve stovkách veřejných a soukromých škol po celých Spojených státech.

Montessori měla mnoho úspěchů s Montessori metodou, která je způsobem výchovy malých dětí, a zdůrazňuje vývoj vlastní iniciativy dítěte a přirozených schopností, a to zejména prostřednictvím praktické hry. Tato metoda dovoluje dětem rozvíjet se svým vlastním tempem a poskytuje pedagogům lepší pochopení vývoje dítěte. V Mariině knize, Montessorina metoda, jde do další podrobnosti o této metodě. Pedagogové v oboru zřídili speciální prostředí, aby vyhovovalo potřebám žáků ve třech věkových skupinách: dva a půl roku, dva a půl roku až šest let a šest a půl až dvanáct let. Žáci se učí prostřednictvím činností, které zahrnují zkoumání, manipulaci, pořádek, opakování, abstrakci, a komunikaci. Učitel má děti prvních dvou věkových skupin podpořit v používání svých smyslů k prozkoumání a manipulaci s materiály v jejich bezprostředním okolí. Děti v posledním věkové skupině se zabývají abstraktními pojmy na základě svých nově vyvinutých pravomocí uvažování, představivosti, a tvořivosti. 

Práce

Montessori během svého života publikovala řadu knih, článků a brožur , často v italštině, ale někdy nejprve v angličtině. Podle Kramera, "hlavní díla vydaná před rokem 1920 (Montessori metoda, pedagogická antropologie, Pokročilá Montessori metoda - spontánní aktivita v oblasti vzdělávání a Montessori základní materiál), byla jí napsána v italštině a přeložena pod jejím dohledem." Nicméně, mnohé z jejích pozdnějších prací byly přepsány z jejích přednášek, často v překladu, a teprve později publikovány v knižní formě.

Zde jsou Montessoriny hlavní práce, uvedeny v pořadí podle jejich prvního vydání, s významnými revizemi a překlady

 • (1909) Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei Bambini
  • revised in 1913, 1926, and 1935; revised and reissued in 1950 as La scoperta del bambino
  • (1912) English edition: The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses
  • (1948) Revised and expanded English edition issued as The Discovery of the Child
  • (1950) Revised and reissued in Italian as La scoperta del bambino
 • (1910) Antropologia Pedagogica
  • (1913) English edition: Pedagocial Anthropology
 • (1914) Dr. Montessori's Own Handbook
  • (1921) Italian edition: Manuale di pedagogia scientifica
 • (1916) L'autoeducazione nelle scuole elementari(1922) I bambini viventi nella Chiesa
  • (1917) English edition: The Advanced Montessori Method, Vol. I: Spontaneous Activity in Education; Vol. II: The Montessori Elementary Material.
 • (1923) Das Kind in der Familie (German)
  • (1929) English edition: The Child in the Family
  • (1936) Italian edition: Il bambino in famiglia
 • (1934) Psico Geométria (Spanish)
  • (2011) English edition: Psychogeometry
 • (1934) Psico Aritmética
  • (1971) Italian edition: Psicoaritmetica
 • (1936) L'Enfant(French)
  • (1936) English edition: The Secret of Childhood
  • (1938) Il segreto dell'infanzia
 • (1948) De l'enfant à l'adolescent
  • (1948) English edition: From Childhood to Adolescence
  • (1949) Dall'infanzia all'adolescenza
 • (1949) Educazione e pace
  • (1949) English edition: Peace and Education
 • (1949) Formazione dell'uomo
  • (1949) English edition: The Formation of Man
 • (1949) The Absorbent Mind
  • (1952) La mente del bambino. Mente assorbente
 • (1947) Education for a New World
  • (1970) Italian edition: Educazione per un mondo nuovo
 • (1947) To Educate the Human Potential
  • (1970) Italian edition: Come educare il potenziale umano

  Autor: Magazín o zdraví, nemocech, hubnutí, dietě, bylinkách a diskuzní forum

Čaje